Raritetsrapport
Av Christian Cederroth och Cecilia Johansson

Starrsångare Locustella certhiola

Ålder
1 juv.

Lokal
Dunge syd Segerstads fyr 98-09-14, eftermiddag

Optik
8x56, 7x42

Biotopbeskrivning
Utkanten av mycket gles dunge, tuvstarr... Flög upp i gles liten syrénbuske.

Händelseförlopp
Trampade nästan på den, flög som sagt upp i gles liten syrénbuske där den på dryga närgränsen satt helt öppet och "frös"alternerande med klättring i ultra-rapid under "mycket lång tid," minst 10 minuter. Sågs synnerligen väl, en ren drömobs. Karaktärerna kontrollerades om och om och om igen, rabblades högt för den i gräset kringsmygande Cilla, som ideligen ställde frågor om dess utseende: "Kolla en gång till, ser den verkligen ut så, är du säker? Berätta igen vad du ser! Rabbla för mig så att jag hör! Varför är det inte konstig gräshopp, säv etc?".

Rörelsemönster
I vissa lägen närmast ryttlande/bromsande flykt med helt utbredd stjärt då den, stött, sökte lämplig landningsplats. De rent vita stjärtspetsarna syntes då mycket tydligt. Fågeln rörde sig annars sakta mellan grenarna och alternerade med att "frysa", syns efter en kort stund hela tiden helt öppet.

Utförlig beskrivning

 • Långnäbbad sångare utan påtaglig panna. Befanns snabbt vara en Locustella tack vare kraftigt böjd vingform, hela vingkanten (knoge till vingspets) tydligt krökt, undre stjärttäckare synnerligen långa, mycket nära stjärtspetsen. (Hade sett gott om gräshoppsångare(!) denna dag, liksom många sävsångare, rörsångare m.m.).
 • Undre stjärttäckarna/undergumpen helt ostreckade.
 • Även resten av undersidan ostreckad, undantaget bröstet som uppvisade fina, diffusa streck på sidorna, ej "blotchiga" fläckar. Grundfärg under varmt "rostbeige".
 • Ögonbrynsstrecket är påfallande otydligt, endast aningen mer tydligt än vad som finns publicerat på t.ex. en fågel från Shetland.
 • Ovansidan är allmänt streckad/fläckad i mörkt med färgton i en gradient, från hjässans brungråsvarta intryck, via nackens brunröda till mantelns rödbruna.
 • Ingen antydan till ljusare hjässband fanns.
 • Övre stjärttäckare/övergump skymtar ibland och är påfallande roströda. Cilla, som senare bl.a. ser detta parti blottas väl på ca. 40 cm. håll(!) såg att det var ostreckat rostrött.
 • Hela den böjda vingen var brämad i "rostbrunbeige", såväl pennor, synliga täckare (svartgrå centra), som tertialer.
 • De senare stirrades stint på av och till under hela observationstiden: Ytterfanen var alltså rostbrunbeige-brämade, brämen fortsatte runt om spetsen, men innerfanen hade istället för tonat bräm små lustiga vita fläckar, "pluppar", mot spetsen; som vore de ditmålade med fin "Tipp-ex- penna", eller annorlunda uttryckt upplevdes de som små "larv-bett" i det svartgrå (och kvar blev det vitt)! Detta är jag 100% säker på, väl medveten om bl.a. denna karaktärs förträfflighet om den med säkerhet kan konstateras.
 • Benfärgen har vi tyvärr glömt, men ljust var det.
 • Handpenneprojektionen bedömdes aldrig, men torde icke överstiga 100%.
 • Iris mörk, möjligen brunröd. En liten vitaktig "ögonring", särskilt under ögat, fanns.
 • Vid ett tillfälle under den saktmodiga klättringen kom stjärten att säras på, då den lyftes/delades av en tunn pinne. Den troligtvis tredje pennan utifrån kom då att för dryga minuten ligga blottad, uppböjd. Jag ser då tydligt en rent vit ändfläck på pennan, skarpt kontrasterande mot den i övrigt mycket mörka, snarast gråsvarta stjärten. Som den utstickande delen av en längre fingernagel. Teckningen är 100% säkerställd.
 • Detta syntes ej initialt, då den hoplagda stjärten ovanifrån bara framstod som gråsvart. Vid de tillfällen då fågeln flög, såväl i gott som sämre ljus framträdde fläckarna tydligt, befanns då saknas mot mitten av stjärten.
 • Inga ljusa yttre stjärtpennor eller dylikt kunde skönjas.
 • Det var sålunda lätt att se stjärtens kontur: ytterst rundad/"graduerad". Mer som en rund, tvådimensionell boll (dålig liknelse) än som en solfjäder eller liknande.
 • De vita spetsarna upplevdes räcka kanske halvvägs upp på denna "boll". Senare, vid sista observationstillfället, då fågeln oväntat stöttes i sämre ljus, lyste fläckarna likt ögonvitorna på en afrikan i mörker.
 • Örontäckarna hade någon teckning, om det var fin streckning eller solid teckning minns vi ej.
 • Iris mörk, möjligen brunröd. En liten vitaktig "ögonring", särskilt under ögat, fanns.
 • Näbben upplevdes ibland som lång, då den i vissa lägen gick i linje med pannan/hjässan. Färgen var kanske närmast gulrosa(?) men med mörk näbbrygg och d:o ytterdel på undre halvan.
***Sammantaget en guldobs på en starrsångare, som knappast kommer att reprisera sig på detta för en locustella så fantastiska vis.

Nämnas bör, att vi är ovanligt "tränade" på exempelvis gräshoppsångare, som vi vår och höst årligen upptäcker i fält vid fyren, liksom givetvis stora mängder sävsångare m.fl. i vegetationen. Vanan vid s.k. "Bush-fighting" är därför stor. Exempelvis ser vi då och då gräshoppsångare med ljusa stjärtspetsar (senast två ex. denna dag!). Dessa upplever vi oftast som militär(grå)gröna (även om vissa kan vara ljusa) med diffusa tertialbräm i samma färg. Stjärtfläckarna kan se häftiga ut, men är mer som stora diffusa pärlor utan skarp kontrast till mörk stjärt. Undergumpen är givetvis streckad osv.

Förväxlingsrisk föreligger teoretiskt med:

 1. gräshoppsångare
 2. sävsångare
 3. träsksångare
 4. grässångare.
Dessa uteslöts på:
 1. Klart otecknad undergump/undre stjärttäckare; rostfärgad övergump; rent vita spetsar på stjärtpennorna i kontrast till svartaktig stjärt; tertialteckning, rostbeige undersida m.m.

 2. Synnerligen otydligt ögonbrynsstreck; tertialteckning; stjärtteckning; ej antydan till hjässband; rostig allmän färgton ovan och under; böjd vingform; längd på undre stjärttäckare; vi borde reagerat på den typiskt långa handpenneprojektionen m.m.

 3. Ostreckad under; färgsättning ovan resp. under (på övergump, undersida, bräm m.m.); tertialteckning; stjärtteckning; otecknad övergump m.m.

 4. Tja...allmän känsla; stjärtlängd; undre stjärttäckarnas längd; rostiga färgtoner; tertialteckning m.m.

Erfarenhet av denna/liknande arter/antal år som aktiv ornitolog CC: Nej / se text / 25 år
Erfarenhet av denna/liknande arter/antal år som aktiv ornitolog CJ: Ja, flera ochotensis / se text / 15 år